John Barber (aka Hugo Brtnik) got first dibs on Ollie Barn (aka Sam Narcis) at Bring Me A Boy.

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

#Bring Me A Boy #Hugo Brtnik aka John Barber #Sam Narcis